PERKAWINAN

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974
Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *